The GazettE - PLEDGE - Скачать mp3 бесплатно

PLEDGE

Kitsu tsuke ta dota shika
Kitsu kera ka ta koto
Aiamatshi no kasukimi wo mo toma
Mitsu me ata a e sa

Kii saa na i soka
Kimi wo umata ita
Utanai wo kawa su yo wo ni
Ushinau imi wo
Kokoro ga shiru
Taid ji suku su yidoma no uru

Ami wa mi anai asuri to matto i
Koe wo mada nai te ide na
Kotoba wo saga suko tomo da kisa ni
Oshiru namida wo kirota

Subi shisa ni tsusu maratta
Kimi wa ta gai wo nurashi
Mikai wo motto mai kubi kawashita
Wakafukaku wo mo waru

Koe wo kanshita
No we ru soda nai
Taiji kari kimi wo to dai da

Aishiteru nau te mo wo ita nai
Tada tsuu to soma ii ta do
Gomen wo tanashi nai tei tekimini
Kowere te uki tai

Sai sho ka Sai i kono
Kotto ma wa kimi ga
Sono u de wo
Kata wo naraa ta
Onaji yume ga atai mo saru

Shii sa usoka
Kata shi wo kara ata
Shino wiri kidoka uku
Ushina u imi wo
Wasure uyo wo o ni
Nandomo mune uki samuro

Sayonara wa koko ni wo ite
Aru kitte so wo
Moo ni dotto mi ushi na u
Kotto wa nai

Uteri wo dashi kami nan yo ni
Kana shi mi wo mitte kitte kara
Ashiteru tei ki e teshi wa ademo
Mo wo a tera ku tai iyo
Itsu ka tsu utari setsu no wo ni
Kawarii yuku kotta ri nante
Kanashi mi ni tida shi do maru yo
U kaa i te mo
Wasura ne ite
Oweru kotto wa nai

Kukari ume no nakka
___________________________________

Обещание

После того, как чувства были оскорблены
Мне стало всё равно
Подумай над количеством совершенных ошибок
Ты должна была внимательно следить за этим
Какая-то незначительная ложь похоронила тебя
Это похоже на обмен сомнениями
Сердце знает потерянный смысл (Сердце знает каково терять смысл)
Который не меняется уже две зимы

Ты не видишь как завтра всё запутано
Когда ты плачешь, голос становится громче
Разве можно искать слова как слезу, которую словили?

В повседневной жизни, которая была завернута в одиночество, была любовная связь
Подумай хорошенько, прежде чем начать искать свет

Чувство края, как в голове,в которой нету ни единой капли лжи
Разумеется, рядом с твоей дверью…
»Мне не важно, сколько раз ты скажешь »Я тебя люблю»
Просто будь рядом со мной»
Голос дрожал и ты плакала
Ты превзошла себя, захотев уйти

Для начала, последние слова были связаны с твоими руками
(в каком-то идеальном сне)
Оказавшись плечом к плечу, заснуть не может ни один
Маленькая ложь поменяла размер
Начиная рассеиваться в белом дыхании
Как забыть смысл потери
Неоднократно вырезанной в душе

Сказав здесь »Прощай», ты бы ушла
Старайся следить за словами, чтобы не наступать на одни и те же грабли

Подобно проверке любви двух людей
Горе тоже приходилось проходить
Завтра эти двое могут исчезнуть
Они больше не плачут,что радует

Когда-нибудь, подобно сезонам, которые меняются,
Эти люди тоже могут измениться
Ночью, когда приходит грусть
Помни про это

Это никогда не закончится
Двое во сне …

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 25/09/2017