DJ Tiesto - A Tear In The Open - Скачать mp3 бесплатно

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh

Sèist:
Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiubhlainn leat
Ma 's e 'n cluasag dhut a' ghaineamh
Ma 's e leabaidh dhut an fheamainn
Ma 's e 'n t-iasg do choinnlean geala
Ma 's e na ròin do luchd-faire
Dh'òlainn deoch ge b' oil le càch e
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 20/02/2017