Capercaillie - An Gille Ban - Скачать mp3 бесплатно

Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu
Ma's ann 'gam mhealladh as deigh do gheallaidh
'Se luaidh do mholaidh ni mi gu brath
Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu

Righ, gur mise tha gu tursach
Gaol an iarla 'ga mo chiurradh
Tha na deoir a'sior-ruith o m' shuilean
'S mo chridhe bruite le guin do ghraidh
Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu

Thig, a ghaoil, agus duin mo shuilean
'S a' chiste-chaoil far nach dean mi dusgadh
Cuir a sios mi an duslach Diurach
Oir 's ann 's an uir a ni mise tamh

Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu
Ma's ann 'gam mhealladh as deigh do gheallaidh
'Se luaidh do mholaidh ni mi gu brath
Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu

If deceiving me, oh love, thou wert
If deceiving me despite thy vow
Yet chant thy praise I ever will
Though deceiving me, oh love, thou wert

Oh King, I am the sorrowful one
And the love of the Earl a-hurting me
The tears are ever running from mine eyes
And my heart is bruised with the sting of thy love
Though deceiving me, oh love, thou wert

Come, oh love, and close my eyes
In the narrow kirst where I shall never awake
Lay me down under earth from Jura
In the grave alone is there rest for me

If deceiving me, oh love, thou wert
If deceiving me despite thy vow
Yet chant thy praise I ever will
Though deceiving me, oh love, thou wert

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 18/11/2017