НУРЛАН НАСИП - Айта Албайм - Скачать mp3 бесплатно

Сулуу келбети, к?зд?р? к?лд?н бермети,
Кылгырып караганы?, кымбатым самаганым,
Жымы?даган к?з карашы? кыялдарга терметти.
Оюмдан кетпеди неге, жомокто ханыша беле?
Сыйкыры арбады сыр болуп калганы,
Ж?р?кт? кадалды жебе.

Кайырма:
Сезимди арнап беремин,
Сездирбей бирок келемин,
Айталбайм, айталбайм, айталбайм анын себебин.
Ийилиген бели?, билеги?,
Имерип алды илеби?,
Ж?р?кт?, ж?р?кт?, ж?р?кт? неге эзеси??

Эсимден кетпейт элеси?, э?сетип дайым келеси?,
К?н болуп к?р?н?п нуруна т?г?л?п,
Муздай то?гон ж?р?г?м? муза болуп береси?.
Карабай башканын баарын, карады ж?р?кт? жалын,
Кылыктуу каш кагып, сезимге баш багып,
С?йд?р?п алды?бы жаным?

Кайырма

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 29/04/2017